کتاب بررسی سیستم های قدرت 1

کتاب بررسی سیستم های قدرت 1

32,000 تومان
موجودی: در انبار
کد محصول: کتاب بررسی 1

کتاب بررسی سیستم های قدرت 1

با توجه به کاربرد وسیع انرژی الکتریکی در زندگی بشر امروزی و نیاز وسیع جامعه بشری به این انرژیدر حوزه های صنعتی ، تجاری ، خانگی ، کشاورزی ، پزشکی و ... ؛ مطالعه ، شناخت ، طراحی و تحلیلشبکه های الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
بررسی سیستم های قدرت الکتریکی برای دانشجویان مهندسی برق گرایش قدرت امری ضروری است ازاین رو کتب مختلفی در سراسر جهان تالیف شده اند که تعداد زیادی از آنها نیز به فارسی ترجمه شدهاست ، همچنین کتب تالیفی بسیاری توسط اساتید و مهندسین گرامی تالیف گردیده است .با بررسی و مقایسه کتب مختلف با کتابی که در دست دارید ، می توان به وجه تمایز و مزایای کتاب بهشرح زیر اشاره کرد :1 - شرح کامل مطالب درسی به زبانی ساده و روان2 - ارائه اثبات ها و روند کامل محاسبات تا رسیدن به فرمول نهایی3 - بررسی بیش از 180 مساله با حل تشریحی کاملاین سه ویژگی موجب می شود دانشجویان پس از مطالعه این کتاب از مطالعه سایر کتب بی نیاز شده وبر مباحث پایه ای علمی و عملی در بررسی سیستم قدرت تسلط یافته و آماده فراگیری مباحث پیشرفتهتر در تجزیه و تحلیل سیستم های قدرت شوند .
مطالب این کتاب در شش فصل مطابق با سرفصلهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای درسبررسی سیستمهای قدرت تألیف شده است :فصل اول به مرور و بررسی مفاهیم اساسی از درس مدارهای الکتریکی می پردازد ،گرچه مطالب اینفصل عمدتا پیش تر نیز در درس مدارهای الکتریکی ارائه شده اند اما تسلط بر این فصل در تجزیه وتحلیل های بعدی بسیار کمک کننده خواهد بود.
فصل دوم به معرفی اجمالی ماشین های الکتریکی و ارائه مدل تجهیزات موجود در شبکه های قدرتپرداخته ، سپس سیستم نسبت به واحد معرفی شده و در پایان محاسبه و تعیین دیاگرام امپدانسیشبکه های قدرت شرح داده شده است .فصل سوم به تعیین پارامترهای الکتریکی خطوط انتقال همچون اندوکتانس ، کاپاسیتانس ، مقاومت وکندوکتانس می پردازد .
در فصل چهارم مدل الکتریکی خطوط انتقال بر اساس پارامترهای بدست آمده در فصل سوم و همچنینبا توجه به طول خطوط انتقال ارائه می شود و سپس مباحث مختلفی همچون بارگذاری ، محاسبات توانانتقالی ، بررسی امواج سیار و ... مورد بررسی قرار می گیرند .فصل پنجم به ارائه ماتریس های توصیف کننده شبکه و محاسبات مربوط به این ماتریس ها می پردازد .
فصل ششم به مبحث بسیار مهم تجزیه و تحلیل پخش بار تحت شرایط مانا پرداخته و با توجه به اینکهاین تجزیه و تحلیل ها بسیار زمان بر و طولانی می باشند، در پایان فصل روش های تقریبی و سریعمحاسبات پخش بار نیز ارائه شده است .در پیش نویس های اولیه کتاب فصل دیگری تحت عنوان شبکه های توزیع انرژی وجود داشت ،
اما بهدلیل افزایش حجم کتاب از ارائه آن بخش صرفنظر کردیم ، همچنین بسیاری از مسائلی که قرار بود درفصول کتاب گنجانده شود ، به همین منظور از مجموعه مسائل حل شده کتاب کاسته شد .

ناشر:  نشر دانشگاهی فرهمند
مولف:  محمدرضا اکبری زاده، مجید زارع
تعداد صفحات:  478
قطع :  وزیری
نوبت چاپ:  اول
سال چاپ :  1395
نوع چاپ:  دو رنگ
نوع جلد:  گالینگور
نوع کاغذ:  تحریر
شرح DVD / CD:  ندارد
شابک:  9786006215723
وضعیت:  موجود در بازار
وزن  880 گرم     قیمت خرید پستی 32000 تومان
فهرست مطالب:
فصل اول : مفاهیم اساسی  13
نمایش فازوری 13
امپدانس و ادمیتانس  14
توان در مدارهای تکفاز جریان متناوب 15
توان مختلط  18
توازن توان مختلط  20
پخش توان مختلط 26
روش دوم پخش توان مختلط  29
مدارهای سه فازه 34
اتصال ستاره متعادل Y  35
اتصال مثلث متعادل Δ  37
تبدیل اتصال مثلث Δ به اتصال ستاره Y  38
تجزیه و تحلیل براساس هر فاز)مدار معادل تکفاز( 40
توان در مدارهای سه فاز  41
اصلاح ضریب قدرت 47
تمرین های فصل اول  53
فصل دوم : مدلسازی سیستم های قدرت  59
ماشین سنکرون  59
مدار معادل ژنراتور سنکرون  61
مشخصه زاویه- توان62
کنترل ضریب قدرت 65
ژنراتور سنکرون قطب برجسته 66
روابط توان ژنراتور سنکرون قطب برجسته 67
ترانسفورماتور های قدرت 71
مدار معادل ترانسفورماتور 71
نیرو محرکه القایی در ترانسفورماتور  72
ارجاع )انعکاس( پارامتر های ترانسفورماتور  73
مدار معادل دقیق تبدیل شده به اولیه  73
مدار معادل تقریبی تبدیل شده به اولیه  73
مدار معادل ترانسفورماتور قدرت 74
راندمان ترانسفورماتور 74
تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتور 74
ترانسفوراتور سه فاز  75
اتو ترانسفورماتور 77
مدار معادل اتو ترانسفورماتور  77
ترانسفورماتور های سه سیم پیچه 78
کنترل ولتاژ در ترانسفورماتور  79
ترانسفورماتور های با تغییر دهنده تپ 79
ترانسفورماتور های تنظیم کننده 80
مزایا ترانسفورماتور های تنظیم کننده 80
مدل بار85
مدل های بار وابسته به ولتاژ و فرکانس 85
مدل های بار وابسته به ولتاژ 87
سیستم یکایی )پریونیت(  90
تغییر مبنا92
دیاگرام امپدانسی سیستم قدرت 100
الگوریتم تشکیل دیاگرام امپدانسی 100
تمرین های فصل دوم  116
فصل سوم : پارامترهای خط انتقال  123
خطوط انتقال زمینی  123
خطوط انتقال هوایی  123
هادی های خطوط انتقال  124
انتخاب سطح ولتاژ خطوط انتقال  125
اثر پوستی  126
مقاومت خطوط انتقال 126
رسانائی )کندوکتانس(خطوط انتقال  130
اندوکتانس خطوط انتقال 130
اندوکتانس هادی تکی 130
اندوکتانس داخلی هادی 131
اندوکتانس خارجی هادی 132
اندوکتانس کل هادی  134
اندوکتانس خط تکفاز  135
اندوکتانس های خود القاء و القاء متقابل 136
اندوکتانس هادی مرکب  143
محاسبه شعاع متوسط هندسی هادی های باندل 149
اندوکتانس خطوط انتقال سه فازه  152
اندوکتانس خطوط انتقال سه فازه با فاصله گذاری متقارن 152
اندوکتانس خطوط انتقال سه فازه با فاصله گذاری نا متقارن  155
جابجایی هادی ها در خطوط انتقال )ترانهادن هادی ها( 160
اندوکتانس خطوط دو مداره سه فاز 169
ظرفیت خازنی خطوط انتقال 172
پتانسیل یک نقطه ناشی از یک هادی باردار  172
پتانسیل یک نقطه ناشی از گروهی از هادی های باردار  173
ظرفیت خازنی خطوط انتقال تکفاز  176
ظرفیت خازنی هادی های مرکب  179
اثر باندل کردن هادی ها بر ظرفیت خازنی خطوط انتقال  184
جریان شارژینگ خطوط انتقال 187
ظرفیت خازنی خطوط انتقال سه فاز 188
ظرفیت خازنی خطوط انتقال سه فاز با فاصله گذاری متقارن  188
ظرفیت خازنی خطوط انتقال سه فاز با فاصله گذاری نا متقارن  190
ظرفیت خازنی خطوط انتقال جابجا شده  190
ظرفیت خازنی انتقال سه فازه دو مداره  194
محاسبه پتانسیل الکتریکی یک نقطه با در نظر گرفتن اثر زمین  200
ظرفیت خازنی انتقال تکفاز با در نظر گرفتن اثر زمین  201
ظرفیت خازنی خطوط انتقال سه فاز با در نظر گرفتن اثر زمین  202
القای میدان مغناطیسی  205
محاسبه ولتاژ القاء شده در خطوط تلفن  205
القای الکترواستاتیکی 214
کرونا  214
تمرین های فصل سوم 217
فصل چهارم : مدل و عملکرد خط انتقال  229
پارامترهای انتقال 229
معرفی پارامتر ها 232
خط انتقال کوتاه  232
دیاگرام فازوری خط کوتاه  233
تنظیم ولتاژ خط انتقال کوتاه 233
تنظیم ولتاژ تقریبی 234
تنظیم ولتاژ حداکثر 235
تنظیم ولتاژ صفر 236
توان و راندمان خط انتقال کوتاه 236
خط انتقال متوسط 240
خط انتقال متوسط

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!

امتیاز بد           خوب

پرفروش ترین ها